Shopping cart - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Disclaimer

Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website van Kleine Sam.


Wijziging
www.kleinesam.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Eigendom
Alle rechten op deze website en alle informatie op deze website berusten volledig bij Kleine Sam. Kleine Sam behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Kleine Sam. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van Kleine Sam geldt: © 2012 Kleine Sam, Nederland.

Informatie
Het is niet toegestaan informatie die van Kleine Sam wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.


Gebruiksrecht
Kleine Sam verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Kleine Sam te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Kleine Sam te kunnen raadplegen of Kleine Sam in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Kleine Sam te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Kleine Sam worden ontsloten. Bovendien is het verboden Kleine Sam - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Kleine Sam voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.


Beveiliging
Kleine Sam spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.


Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Kleine Sam gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.